LYRICS: Eno Barony – Obaabi Twem (Lyrics)

0

LYRICS: Eno Barony – Obaabi Twem (Lyrics)

Chorus: Eno Barony

obiaaa nso ne kunu mu oooo eei
School fo) amakwan, School fo) amakwan
SS Mbaa yi amakwan wai

Mesi
obiaaa nso ne Boy mu oooo eei
Na Lagon fo) amakwan, Tech fo) amakwan
Poly Mbaa yi amakwan wai

S3s33 baabi a wo kunu wo naa k) hw3
Obaabi TwemObaabi Twem, Obaabi Twemu ooo wati
S3s33 baabi a wo mpena wo naa k) hw3
Obaabi TwemObaabi Twem, Obaabi Twemu ooo watiVerse: Eno Barony

Nti woamba mewu oo, Woamba mewu oo
woamba, woamba, woamba mewu – mewu – mewu
Kofi ee woamba mewu oo, Woamba mewu oo
woamba, woamba, woamba mewu – mewu – mewu

Nkoraa yiaaa, mo ani ns) adi3 kroaa wati
Nkoraa, Nkoraa mo aba yiaa
mo ani ns) adi3 kroaa wati
Nia wo maame p3 aa na wo p3
Nia wo Papa p3 aa na wo p3
Nia wo maame p3 nso na wo p3
Nia wo Papa p3 aa na wo p3

Y3de atopa gyi adi3 aa wose duabo
Aaaa enya me oooo oo for-for-for-forgetti
Mese mede nkwan pa gyi adi3 aa wose duabo
Aaaa enya me oooo oo for-for-for-forgetti

Chorus: Eno Barony (Obaabi Twem Lyrics)

Yenk)
obiaaa nso ne kunu mu oooo eei
School fo) amakwan, School fo) amakwan
SS Mbaa yi amakwan wai

Mesi
obiaaa nso ne Boy mu oooo eei
Na Lagon fo) amakwan, Tech fo) amakwan
Poly Mbaa yi amakwan wai

S3s33 baabi a wo kunu wo naa k) hw3
Obaabi TwemObaabi Twem, Obaabi Twemu ooo wati
S3s33 baabi a wo mpena wo naa k) hw3
Obaabi TwemObaabi Twem, Obaabi Twemu oooVerse: Eno Barony (Obaabi Twem Lyrics)

Mese adi3 sa ny3 agoro
Osh3 kawa no mpono y3 gye awur)
Wo y3 sofo mpo aa y3b3 yi wo ab) ho
Na da ne yire b3kye wo no obaa ee me mawo due
Mmmm obi ba ebe wuo, 3da woso
Wo be su ooo, 3da wo so
Mmmm obi ba ebe wuo, 3da woso
Wo be su ooo

Rap Verse: Eno Barony (Obaabi Twem Lyrics)

Mbaayowa yi sh3 G-String wo nso wo dross kakraka
Wo kunu nti wo dwen dwen, Obi de Patapaa gye
Awura sesa waa dwen na wo b3 nyine ab3to daakye
Mama ya yi style
Akodaa yi nya wo kunu aa ob3 gye no
Nti wei 3y3 do or die
School girls yi nodey shy
Nso adi3 y3 wo di3 aa
wode benkum na 3gye nti noChorus: Eno Barony (Obaabi Twem Lyrics)

obiaaa nso ne kunu mu oooo eei
School fo) amakwan, School fo) amakwan
SS Mbaa yi amakwan wai

Mesi
obiaaa nso ne Boy mu oooo eei
Na Lagon fo) amakwan, Tech fo) amakwan
Poly Mbaa yi amakwan wai

S3s33 baabi a wo kunu wo naa k) hw3
Obaabi Twem, Obaabi Twem, Obaabi Twemu ooo wati
S3s33 baabi a wo mpena wo naa k) hw3
Obaabi Twem, Obaabi Twem, Obaabi Twemu ooo

Outro: Eno Barony

Ni3 ay3 yi di3 OT
Yime nk3ky3 333
Ahoma nsia, y3nko
Aaaba, y3nko, Saasaasaasaa
3damu, aaaa
Castro b3si3 Sakoaba Sakoaba Sakoaba
Aaaaa, Oyiwa

Eno Barony Obaabi Twem Lyrics

Comments are closed.