LYRICS: Joey B ft. King Promise – Sweetie Pie (Lyrics)

0

LYRICS: Joey B ft. King Promise – Sweetie Pie (Lyrics)

Intro

3ti wo s3n ?
King, King promise
3ti wo s3n ?
Y3fr3 me s3n ?

Verse One: Joey B

Mate awhe wo d) mu mame gye me hoa 3n’gye
Woho ns3m piii so masi maso me nte
Things for you never lost
Mep3 wo saa me nni choice oo
Mbaa dodo) wone Boss
I can never lie wone source no

Chorus: Joey B

You are my sweet honey
Wama me sikyere d3d33d3
Obaa nane ser3 f3f33f3 oo
You are my sweet honey
Wama me sikyere d3d33d3
Obaa nane ser3 f3f33f3 oo

Hook: Joey B

Kasa na me nte wo ne eee
Kasa na me nte wo ne eee
Kasa na me nte wo ne eee ee ooww
Kasa na me nte wo ne eeeVerse Two: King Promise

Obo me din, Obo me din, Sweetie Pie – Pie
Nnn 3noa na eku me ooo
Wo aho)f3 na eku me ooo eee
Wo Bo me din, Bo me din, Sweetie Pie – Pie
Baby you want to warm (Born),
You want to Born, born on for me eee
You are my Queen
Wama me sikyere d3d33d3
Obaa nane ser3 f3f33f3 oo
Do it for me
Wama me sikyere d3d33d3
Obaa nane ser3 f3f33f3 eee

Hook: King Promise

Kasa na me nte wo ne ee
Kasa na me nte wo ne ee
Kasa na me nte wo ne ee
Kasa na me nte wo ne ee ooo

Verse Three:

Wo aho)f3 mpo na eku me ooo
Girl i wanna give you ma telephone
Maka ntam ago marry you
Me fr3 wo Mama na wo afr3 me Daddy ooo
Wo aho)f3 mpo na eku me ooo
Girl i wanna give you ma telephone
Maka ntam ago marry you
Me fr3 wo Mama na wo afr3 me Daddy ooo

You are my Queen
Wama me sikyere d3d33d3
Obaa nane ser3 f3f33f3 oo
Do it for me
Wama me sikyere d3d33d3
Obaa nane ser3 f3f33f3 eee

Hook: King Promise

Kasa na me nte wo ne ee
Kasa na me nte wo ne ee
Kasa na me nte wo ne ee
Kasa na me nte wo ne ee ooo

Joey B ft King Promise Sweetie Pie Lyrics

Comments are closed.