LYRICS: Kofi Kinaata – Single and Free (Lyrics)

0

LYRICS: Kofi Kinaata – Single and Free (Lyrics)

Intro: Kofi Kinaata

Aba adi mpo, call me Kofi Kinaata
Move on baby
Move !

Chorus: Kofi Kinaata

Agyai me aa me nfa ahoma renfa sh3 me kon
M’p3 me biom, me nfa ahoma sh3 me kon
Agyai me aa me nfa ahoma renfa sh3 me kon ooo
Mp3 me biom, me nfa ahoma sh3 me kon

HOOK: Kofi Kinaata

Wh3 ade,
Agyai me na 3re ko aa ko-ko-ko
M’p3 me na 3re ko aa ko 3rr
Agyai me na 3re ko aa ko-ko-ko
M’p3 me na 3re ko aa ko
Agyai me na 3re ko aa ko-ko-ko
M’p3 me na 3re ko aa ko 3rr
Agyai me na 3re ko aa kOOO – ko-ko-ko
M’p3 me na 3re ko aa ko
Mete woase

Verse One: Kofi Kinaata

Maka manum ns3m nyinaa de akyer3 no ooo
Still ol3 )n-check, )n-Checky me
Afie mam3y3 biara afra yi, Ose )mp3 oooo

Maka manum ns3m nyinaa de akyer3 no ooo
Still ol3 )n-check, )n-Checky me
Afie mam3y3 biara afra yi, Ose )mp3 oooo

Agyai me aa me nfa ahoma renfa sh3 me kon
Nti 3wohe gyai dede no na nantwe papa wo sremu

HOOK: Kofi Kinaata

Agyai me na 3re ko aa ko-ko-ko
Single and Free oooo
Agyai me na 3re ko aa ko-ko-ko
(Fa wo jollof, eny), m3 nom millo)
Agyai me na 3re ko aa kooo – ko-ko-ko
Single & Free oooo
Agyai me na 3re ko aa ko-ko-ko
(Ama maadwa ruff)Verse Two: Kofi Kinaata

Awo na wo Papa, wo uncle, wo breda
Ohu me aa, won twem
Eee, Wo maame, wo aunti, wo sister
Onyinaa, won twem
ee wo Papa, wo uncle, wo breda
Ohu me aa, won twem kooo
Awo na Wo maame, wo aunti, wo sister
Onyinaa, won twem ko

Agyai me na 3re ko aa ko
Instagram, Girls woho
Agyai me na 3re ko aa ko err
Facebook, 3ho nso Boys woho
Agyai me na 3re ko aa ko err
Snap-chat, Girls woho
Agyai me na 3re ko aa ko err
Twitter, 3ho mpo di3 ko na ko wh3 err

Rap Verse: Kofi Kinaata

Wh3 ade
Ewiase mu ni3 )p3 onya
Ni3 ma onya nso biibi nti 3ya )mp3
Mame nhu wo, me hu woa me n’wh3 wo mpo
3kaa me nti, Na meti aa i don’t care
Mepa wo ky3w ooo, na 3se whatsup ?
Amma me down, clever, well done
Division one fo, y3n gyina nky3n aai
Onim, Kob) world cup
Na ohuno d33 table b3 turn
Level b3 change ako ten over ten
Na oy3 wod3 3re ma me down na ay3 me crown
Still me wo town, s3 eho afere
First no 3ka d3 3re ko aaa
Me pa ky3w fast fast, Ade yi na me ky3ke wo by-heart
But sesia the actual fact, me y3 Asnal fan
Nti me nsuro broken heart
Adaada

Nti gyai dede no na nantwe ebu wo sremu
3wohe gyai dede no na nantwe papa wo Tamale ai
3re y3 dede no nantwe ebu wo sremu ooo
Wh3 ne guy guy bi, I say ko na me mbera

HOOK: Kofi Kinaata

Agyai me na 3re ko aa ko-ko-ko
Single and Free oooo
Agyai me na 3re ko aa ko-ko-ko
(Fa wo jollof, eny), m3 nom millo)
Agyai me na 3re ko aa kooo – ko-ko-ko
Single and Free oooo
Agyai me na 3re ko aa ko-ko-ko
ko-ko-ko
ko-ko-ko

Kofi Kinaata Single and Free Lyrics

Comments are closed.